BEYOONTAVOX : Choro_291 index


Canon EOS KX7 + Tamron B008 18-270mm VC PZD ^ AE -1/3 ^ ISO Auto (160) ^ RAW

Canon EOS KX7 + EF200mm/F2.8L ^ AE -1/3 ^ ISO Auto (100) ^ RAW

Canon EOS KX7 + EF200mm/F2.8L ^ AE -1/3 ^ ISO Auto (100) ^ RAW

Canon EOS KX7 + Tamron B008 18-270mm VC PZD ^ AE -1/3 ^ ISO Auto (125) ^ RAW

Canon EOS KX7 + Tamron B008 18-270mm VC PZD ^ AE -1/3 ^ ISO Auto (100) ^ RAW

Canon EOS KX7 + EF200mm/F2.8L ^ AE -1/3 ^ ISO Auto (100) ^ RAW

Canon EOS KX7 + EF200mm/F2.8L ^ AE -1/3 ^ ISO Auto (100) ^ RAW

Canon EOS KX7 + EF200mm/F2.8L ^ AE -1/3 ^ ISO Auto (100) ^ RAW

Canon EOS KX7 + EF200mm/F2.8L ^ AE -1/3 ^ ISO Auto (100) ^ RAW