BEYOONTAVOX : Choro_295 index


Canon EOS KX7 + Tamron 18-270mm Di2 VC PZD ^ AE -1/3 ^ ISO Auto (100) ^ RAW

Canon EOS KX7 + Tamron 18-270mm Di2 VC PZD ^ AE -1/3 ^ ISO Auto (100) ^ RAW

Canon EOS KX7 + Tamron 18-270mm Di2 VC PZD ^ AE -1/3 ^ ISO Auto (100) ^ RAW

Sigma DP1Merill ^ AE ^ ISO Auto (400) ^ RAW

Sigma DP1Merill ^ AE ^ ISO Auto (400) ^ RAW

Canon EOS KX7 + Tamron 18-270mm Di2 VC PZD ^ AE -1/3 ^ ISO Auto (100) ^ RAW

Canon EOS KX7 + Tamron 18-270mm Di2 VC PZD ^ AE -1/3 ^ ISO Auto (125) ^ RAW

Canon EOS KX7 + Tamron 18-270mm Di2 VC PZD ^ AE -1/3 ^ ISO Auto (125) ^ RAW

Sigma DP1Merill ^ AE ^ ISO Auto (100) ^ RAW

Sigma DP1Merill ^ AE ^ ISO Auto (100) ^ RAW

Canon EOS KX7 + Tamron 18-270mm Di2 VC PZD ^ AE -1/3 ^ ISO Auto (100) ^ RAW

Sigma DP1Merill ^ AE ^ ISO Auto (100) ^ RAW

Sigma DP1Merill ^ AE ^ ISO Auto (100) ^ RAW

Sigma DP1Merill ^ AE ^ ISO Auto (125) ^ RAW

Canon EOS KX7 + Tamron 18-270mm Di2 VC PZD ^ AE -1/3 ^ ISO Auto (500) ^ RAW

Sigma DP1Merill ^ AE ^ ISO Auto (100) ^ RAW

Sigma DP1Merill ^ AE ^ ISO Auto (100) ^ RAW

Sigma DP1Merill ^ AE ^ ISO Auto (100) ^ RAW

Sigma DP1Merill ^ AE ^ ISO Auto (100) ^ RAW

Sigma DP1Merill ^ AE ^ ISO Auto (100) ^ RAW

Sigma DP1Merill ^ AE ^ ISO Auto (100) ^ RAW